# Овог нэр
1 Сар1нцэцэг овогтой Үлэмжч1нар
2 Сар2нцэцэг овогтой Үлэмжч2нар