# Овог нэр
1 Шархүү овогтой Майцэцэг
2 Шажинбадрах овогтой Чимэддорж